ปรัชญา

ความรู้คู่พัฒนา นำพาชาติ

คำขวัญ

ซื้อสัตย์ กตัญญูรู้จักคิด